بازدید جناب آقای مرتضی منافی

بازدید جناب آقای مرتضی منافی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از شرکت آیس کار