قالبی ۱۲۵ در ۲۱۰ میلیمتری با ضخامت ۵ سانتی متر

قالبی ۱۲۵ در ۲۱۰ میلیمتری با ضخامت ۵ سانتی متر

40000 تومان

یخ خشک در قالب ۱۲۵ در ۲۱۰ میلیمتری با ضخامت ۵ سانتی متر 

کیلو
رتبه: