دیدار با دکتر زیدی فرد معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری و دکتر خوانساری مدیرکل نظام تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت

گزارش تصویری از جلسه دکتر افشار، رئیس هیئت مدیره شرکت آیس کار، با آقای دکتر زیدی فرد معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت و آقای خوانساری مدیرکل نظام تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت